Search
× Search
Pozor na zodpovědnost kapitána!
Kateřina Staňková

Pozor na zodpovědnost kapitána!

Každý, kdo vyplouvá s lodí jako kapitán, přijímá odpovědnost za vše, co se s lodí a osobami na ní bude dít. Tato odpovědnost je jasně zakotvená v námořních zákonech a nelze se z ní žádným způsobem vyvázat!! Na druhou stranu posádka (a všechny další osoby na plavidle) musí rozhodnutí kapitána uposlechnout. Je důležité, abychom si toto uvědomili vždy, a to i v případě, že plujeme jako parta kamarádů – jeden z nás na sebe s funkcí kapitána bere i právní zodpovědnost a my ostatní toto musíme respektovat.

Řeší vše pojistka?

Často slyšíme argument, že kapitán má přeci dobré pojištěn,í a to ho ochrání. Ano, dobrá kapitánská pojistka pomůže vyřešit majetkové škody nebo případné nároky na odškodnění za újmu na zdraví, ale rozhodně nezbaví kapitána odpovědnosti. Ani pokud dáte posádce podepsat, že plují na vlastní nebezpečí, nezbavíte se tím odpovědnosti plynoucí z kapitánské funkce. Na co všechno je tedy potřeba myslet?

Být si vědom limitů

Zodpovědný kapitán si především uvědomuje limity své lodě a posádky i limity svých schopností a tomu přizpůsobí plán i průběh plavby. Zkušený kapitán se zdatnou posádkou na dobře vybavené lodi si může troufnout na mnohem více než začátečník plující na charterové lodi se svou rodinou.

Nevybavená charterová loď?

Kapitán je zodpovědný také za technický stav lodě, a svým podpisem při přebírání charterové lodě potvrzuje, že se se stavem lodě seznámil, proto tuhle fázi rozhodně nepodceňujte, pošlete posádku na oběd nebo na pláž a věnujte přebírání lodě dostatečný čas. Výmluva, že loď byla nefunkční již při přebírání, je lichá.

Instruovat posádku

Další nutná věc před vyplutím je bezpečnostní brífink posádky – každý musí vědět, kde je umístěné záchranné vybavení a jak ho použít, jak se na lodi bezpečně pohybovat a podobně. Není špatný nápad zapsat provedení bezpečnostního brífinku do lodního deníku a posádku nechat podepsat, že se se zásadami bezpečnosti na lodi seznámili. Zodpovědnosti se tím sice nezbavíte, ale posádka si možná uvědomí, že tohle bylo důležité.
Před vyplutím je také dobré určit zástupce, který bude schopný bez prodlení převzít velení, pokud se kapitánovi něco stane.

Lodní deník

Zodpovědnost souvisí s bezpečností – zodpovědný kapitán se chová na moři bezpečně a vede svou loď v souladu s dobrou námořní praxí. Jestliže dojde k nehodě, je vždy vyšetřován kapitán a zjišťuje se míra jeho zavinění. Pokud se prokáže, že udělal vše, co měl a mohl, může být viny zproštěn. Prakticky jediným vaším důkazem v případě vyšetřování je řádně vedený lodní deník, proto na něj za plavby nezapomínejte!

Zabránit kolizi

Kapitán má zodpovědnost i vůči ostatním plavidlům. COLREG stanoví, kdy má jedno plavidlo přednost před druhým, ale nikde v něm nenajdete nic jako „právo plavby“! Je zde naopak jasně řečeno, že každé plavidlo má povinnost zabránit kolizi. Proto je potřeba za plavby neustále sledovat okolí, vyhodnocovat případné riziko srážky, a pokud máte přednost a druhé plavidlo se nevyhýbá, manévrovat tak, aby ke srážce nedošlo.
Při delších plavbách je také nutné stanovit hlídky, aby se kapitán mohl občas vyspat. I spící kapitán je ale pořád za svou loď odpovědný. Proto je dobré dát hlídkám jasné pokyny, za jakých okolností vás musí vzbudit (například pokud zesílí vítr, při změně kurzu, pokud se blíží jiné plavidlo a podobně).
Zodpovědný kapitán také dbá o svou posádku – především ty méně zkušené je dobré hlídat, jestli jsou dobře oblečení, netrpí podchlazením nebo mořskou nemocí.

Jsem na kotvě z obliga?

Odpovědnost kapitána nekončí ani zakotvením nebo vyvázáním v přístavu. Kapitán samozřejmě musí především dbát, aby jeho stojící plavidlo neohrožovalo jiná plavidla, ale i pokud je loď dobře zakotvená nebo vyvázaná, musíte být připraveni reagovat na případné změny podmínek – zhoršení počasí, nebezpečně manévrující jiné plavidlo nebo třeba nebezpečně se chovající posádka.
Kapitán má v neposlední řadě také odpovědnost vůči životnímu prostředí, proto dbá o to, aby se z lodě nevyhazovaly do moře odpadky, aby nevytékala nafta nebo benzín a aby se odpadní nádrže vypouštěly jen tam, kde je to povolené.

Alkohol

A ještě jedna důležitá věc na závěr – zodpovědný kapitán nepije alkohol a na rozumné míře se domluví i s posádkou. Pokud se cokoliv stane a dojde k vyšetřování, alkohol je jednoznačně přitěžující okolnost. Nehoda pod vlivem alkoholu bude velmi pravděpodobně posuzována jako hrubá nedbalost a v takovém případě vám i pojišťovna může odmítnout pojistné plnění.

18586
Na horu