Search
× Search
Zkratky v navigaci
Daniel Vodička
/ Kategorie: Navigace

Zkratky v navigaci

Na navigačních přístrojích se setkáváme se zkratkami, které mnohým nic neřeknou. Přinášíme jejich přehled a překlad do češtiny. 

 

 

 

Navigační zkratky

AIS  Automatic Identification System automatický identifikační systém
AWA Apparent Wind Angle úhel zdánlivého větru
AWS  Apparent Wind Speed rychlost zdánlivého větru
Batt. Battery baterie
BSP Boat Speed rychlost proti vodě
BTW  Bearing To Waypoint  kurz k waypointu (k trasovému bodu)
CMG  Course Made Good uplutý skutečný kurz proti dnu mezi dvěma body (někdy může být zaměněn s COG)
COG   Course Over Ground kurz proti dnu (aktuální kurz proti dnu)
CSR POS  Cursor Position  poloha kurzoru
CTS  Course to Steer kurz proti vodě
dGPS  Differential Global Positioning System  diferenciální GPS
DMG Distance Made Good uplutá vzdálenost mezi dvěma body
DTE Distance to Empty vzdálenost do vyprázdnění palivových tanků
DTG  Distance To Go  vzdálenost k danému bodu
DTW Distance to Waypoint vzdálenost k waypointu (k trasovému bodu)
DTW Distance to Waypoint vzdálenost k waypontu (k trasovému bodu)
ETA  Estimated Time of Arrival předpokládaný čas připlutí
Ft Feet stopa
Gal.  Gallon galon
HDG  Heading kompasový kurz
HDOP Horizontal Dilution of Precision horizontální odchylka od přesnosti
CH  Close Hauled ostře proti větru
Km Kilometer kilometr
Kpa Kilopascal kilopascal
Kts Knot uzel
LAT  Latitude zeměpisná šířka
LOG Log distance (through water) uplutá vzdálenost proti vodě
LON  Longitude zeměpisná délka
m Meter metr
MOB  Man OverBoard  muž přes palubu
MPH Miles pee Hour mil za hodinu
Nm (nm) Nautical Mile námořní míle
Pres Pressure tlak
RPM  Revolutions Per Minute otáčky za minutu
SATS  Number of Satellites počet satelitů
SOG  Speed Over Ground  rychlost proti dnu
SPD  Speed (through water) rychlost proti vodě
Temp Temperature teplota
TTE Time to Empty čas plavby do vyprázdnění palivových tanků
TTG  Time to Go (to waypoint) doba plavby k danému bodu
TWA  True Wind Angle úhel skutečného větru k ose lodi
TWD  True Wind Direction  směr skutečného větru
TWS True Wind Speed rychlost skutečného větru
UTC  Coordinated Universal Time  univerzální světový čas (greenwichský čas)
VES POS  Vessel Position  poloha lodi
VMG Velocity Made Good rychlost přibližování se k cíli , nebo rychlost přibližování se proti větru
WPT  Waypoint trasový bod
XTE  Cross Track Error  odchylka od zvoleného kurzu

 

 

11202
Na horu