Search
× Search
Překlad nových chorvatských předpisů
Daniel Vodička

Překlad nových chorvatských předpisů

Nové chorvatské předpisy pro jachty vstoupily v platnost na začátku února a mají dopad na všechny naše jachtaře plující v chorvatských vodách. Znalost těchto předpisů je nezbytná. 

O překlad předpisů pro naše jachtaře jsme požádali Chorvatské turistické středisko v Praze. Jedná se o 30 stran právnického odborného textu, na jehož překlad nemá zdejší pobočka kapacity. Přesto nám kancelář vyšla vstříc a paní Nora Zothová pro nás přeložila alespoň článek ze serveru Morski.hr, který nejdůležitější věci shrnuje. Paní Zothové za laskavost děkujeme. Kancelář HTZ nám v budoucnu slíbila zaslání anglické verze pavidel. 

Přesto bychom chtěli poprosit někoho ze čtenářů, zda by nebyl schopen s překladem pravidel z chorvatštiny pomoci. Jejich znalost je pro všechny naše jachtaře důležitá. 

NOVÉ PŘEDPISY Technické kontroly pro lodě, zrušení trvalé registrace, přísnější bezpečnostní normy

Nová pravidla pro lodě, čluny a jachty vstoupila v platnost 1. února a jejich nejdůležitější část se týká bezpečnostních norem. Trvalá registrace lodí se ruší a zavádí se technické kontroly každých pět nebo deset let. Motorové čluny a vodní skútry budou muset mít vestavěný systém, který omezí rychlost na 5 uzlů v bezpečnostní zóně od pobřeží a dalších plavidel a posádky budou muset nosit záchranné vesty. Odpadní kapaliny a odpadky musí zůstávat na lodi a komerční plavidla s kajutami musí ihned nechat nainstalovat systémy detekce oxidu uhelnatého.

Vybrali jsme některé hlavní body:

Technické kontroly už od 1. června

Majitelé lodí delších než sedm metrů nebo s motorem o výkonu větším než 15 kW se musí registrovat k pravidelné technické prohlídce již před 1. červnem a pro ty menší nebo se slabším motorem lhůta ještě nebyla stanovena.

Po dokončení základního kontroly lodi a vydání prvního registrace plavidlo musí absolvovat pravidelné kontroly na moři a na souši, které se provádí do tří měsíců před nebo po vypršení platnosti osvědčení o registraci v závislosti na délce a účelu plavidla:

1.a) Pravidelná inspekce lodí/ člunů, jež nepřekročily stáří 20 let, se provádí:

2.u komerčních lodí/ člunů každé dva roky;

3.každých pět let se provádí u lodí/ člunů pro osobní potřebu s délkou trupu větší než 7 metrů nebo s pohonným výkonem výkonnějším než 15 kW za předpokladu, že jsou vybaveny toaletou a/nebo kuchyní vybavenou plynovým sporákem a jsou určené pro vícedenní pobyt na moři, nebo jsou vybavené vestavěným motorem, mají vestavěnou benzínovou nádrž.

.4b) Pravidelná inspekce lodí, jež nepřekročily stáří 20 let, se na souši provádí u komerčních lodí každé čtyři roky.

Pravidelné inspekce lodí, jež překročily stáří 20 let, se v závislosti na jejich účelu provádějí ve stejných intervalech jako inspekce na plavidlech, jež nepřekročila stáří 20 let, s tím rozdílem, že se každá pravidelná inspekce provádí na souši. Prohlídka lodí na souši zahrnuje kromě všech položek kontroly na moři i kontrolu stavu podvodní části trupu, kdy je nezbytné zjistit možná poškození, dále poškození ochranných anod, sacích košů, kormidla a kormidelní hřídele, lodního šroubu a jeho hřídele i kontrolu ostatních zařízení, pokud se nachází na podvodní části plavidla (např. trimovací klapky).

Přísnější pravidla pro plavidla s rychlostí vyšší než 20 uzlů

Nová vyhláška zavádí povinnost nosit vesty na všech motorových člunech bez kajuty a helmy na vodních skútrech vedle dalších povinností.

Plavidlo s jet pohonem musí být vybaveno vytrhávací pojistkou, a pokud je určeno pro hospodářské účely, musí být také možné je na moři na dálku zastavit z pobřeží. Během plavby musí být pojistka připevněna k osobě, která provozuje dané plavidlo s jet pohonem. Tato plavidla musí být do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost vybavena elektronickým kontrolním systémem, který musí umožňovat alespoň:

1.Omezení plavby na maximální rychlost 5 uzlů do a z polygonu definovaného koncesí;

2.Omezení rychlosti na 5 uzlů při překročení hraniční linie polygonu;

3.Automatické snižování rychlosti na 5 uzlů, když se k sobě kriticky přiblíží dva skútry uvnitř polygonu.

Elektronický systém musí splňovat normy výrobce a musí být před pronájmem plavidla s jet pohonem vyzkoušen oprávněnou osobou přístavního orgánu nebo jeho pobočky.

Nafukovací čluny a všechny otevřené lodě (čluny bez paluby) plavící se ve vnitřním moři a teritoriálních mořích Chorvatské republiky, jejichž rychlost přesahuje 20 uzlů, musí mít vytrhávací pojistku. Během plavby by měl být náramek připevněn k osobě obsluhující plavidlo. Všechny lodě s rychlostmi vyššími než 20 uzlů musí mít vytrhávací pojistku, a pokud tahají lyžaře nebo parašutisty, musí mít i zpětné zrcátko. Všechny osoby na lodích s rychlostmi vyššími než 20 uzlů jsou povinny během plavby nosit záchranné vesty, pokud nejsou uvnitř.

Veškeré odpadní kapaliny a odpad musí zůstat na palubě.

Nové nařízení také jasně stanoví přísné environmentální standardy, které budou muset vlastníci lodí dodržovat.

Do moře není povoleno vylévat žádný olej ani směsi obsahující olej. Tyto kapaliny musí být ponechány na palubě. Všechny lodě, které mají vestavěný motor, musí být vybaveny nádržemi, nebo přenosnými nádobami na sběr oleje nebo směsí obsahujících olej. Absorpčním a separačním zařízením olejových zbytků by měly být vybavené všechny lodě se zabudovaným pohonným zařízením, bez ohledu na oblast navigace a účel.

Skladování a manipulace s oleji a olejovými směsmi na lodích s pohonným zařízením instalovaným v podpalubí:

1. na palubě musí být systém pro přečerpání oleje a olejových směsí ze strojovny pomocí zabudovaného čerpadla (ručně nebo mechanicky) do vyhrazené nádrže nebo sběrné nádoby. Systém musí být oddělen od bilge systému a ostatních systémů, kterými by mohl být vypouštěn do moře;

2. musí být nainstalovány nádrže a musí mít potrubí končící vhodným připojením pro vyčerpání na břeh;

3. přenosné nádoby do 25 litrů mohou být použity na všech lodích, jejichž hlavní pohon je plachta, bez ohledu na navigační oblast.

Vypouštění sanitární odpadní vody do moře není povoleno. Tyto kapaliny musí být ponechány na palubě. Lodě postavené 1. ledna 2006 nebo později musí splňovat požadavky chorvatské normy HRN EN ISO 8099: 2004 - „Malá plavidla - systém sběru sanitárního odpadu“ nebo rovnocenného technického předpisu.

Stávající lodě postavené před 1. lednem 2006, které mají toaletu s přímým vypouštěním, musí být vybaveny sběrnou nádrží pro zadržování sanitární odpadní vody a přípojkou nebo jiným zařízením pro vypumpování odpadu na souš nejpozději do 31. prosince 2021.

Vyhazování odpadu do moře není povoleno

Pojem odpadky se vztahuje na všechny druhy odpadu (nepoužité, zbytečné nebo nadbytečné věci) související se stravou, životem a prací, plasty, zbytky nákladu, kuchyňský olej, rybářské náčiní a živočišná těla (kromě čerstvých ryb a jejich zbytků), které vznikají během normálního používání lodi a které musí být odstraňovány nepřetržitě nebo příležitostně.

Všechny lodě, bez ohledu na účel a oblast plavby, musí nádobu na odpadky.

Systém detekce oxidu uhelnatého by měl být nainstalován okamžitě.

Systémy detekce oxidu uhelnatého musí být nainstalovány na všech komerčních plavidlech, která mají podpalubní prostory pro cestující a posádku. Stejný systém musí být nainstalován na všech komerčních plavidlech, která mají na palubě nainstalované benzínové motory (hlavní a/nebo pomocné), plavidlech, která mají pod palubou plynové kuchyně, jakož i spací kabiny, kuchyně s umyvadly a uzavřené toalety. Vyhláška požaduje, aby všechna komerční plavidla, na která se vztahují předchozí požadavky, musela okamžitě nainstalovat systém detekce oxidu uhelnatého!

Kontroly jachet

Roční kontrola (musí být dokončena do tří měsíců před nebo tři měsíce po skončení platnosti Osvědčení k plavbě pro jachtu). Průběžné přezkoumání (musí být provedeno místo druhého nebo třetího ročního přezkumu do tří měsíců před nebo po splatnosti druhého nebo třetího ročního přezkumu).

Při provádění průběžné inspekce musí být také provedena kontrola trupu na souši.

Opakovaná kontrola (musí být dokončena do data splatnosti pátého výročí osvědčení o plavbě na jachtě, s prozatímním přezkumem, který začíná tři měsíce před uplynutím lhůty pro obnovení). Při opakované inspekci proveďte kontrolu trupu na souši. Osvědčení o způsobilosti plachetnice platí po dobu pěti let. Nařízení o lodích, člunech a jachtách bylo zveřejněno v Úředním věstníku č. 13/20, a můžete si ji přečíst v plném znění ZDE.

Jurica Gaspar

9855
Na horu