Search
× Search
Problémy maríny Krvavica se netýkají vlastníků jachet
Daniel Vodička

Problémy maríny Krvavica se netýkají vlastníků jachet

Snad již naposled se vracíme k problémům zavřené maríny Krvavica na Makarské. Máme zde další odpověď ministerstva, která vyjasňuje možnosti majitelů jachet na vodě i na souši.

Znovu nejprve uvedeme zjednodušený laický překlad textu dopisu a na konci článku najdete originál dopisu z Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Ministerstvo zakázalo další provozování maríny společnosti Ramova d.o.o., která přístav zvláštního určení Krvavica využívala neoprávněně. Byly zapečetěny obchodní prostory a přístavní zařízení společnosti. To ale neznamená, že byl uzavřen samotný přístav.

To znamená, že majitelé plavidel majících stání v tomto přístavu, mohou k lodím svobodně přistupovat a využívat své stání v souladu se smlouvou, kterou měli uzavřenu. Mohou tedy svobodně přístav opouštět a znovu do něj vplouvat.

Vlastníci plavidel, která jsou vytažená na souši, si mohou ve vlastní režii zorganizovat přepravu plavidla do jiného přístavu a tam ho spustit na vodu. Náklady na přepravu a spuštění na vodu je možné požadovat po poskytovateli stání, se kterým byla uzavřena smlouva (Ramova d.o.o.). (to není příliš povzbudivé, poznámka redakce)

V poslední části dopisu se mluví o možnosti vymáhat obecně vzniklé škody po poskytovateli stání, protože ten uzavíral smlouvy navzdory tomu, že využíval marínu neoprávněně.

Výše uvedený volný překlad je laický, jak už bylo řečeno. Jeho kvalita je garantována pouze našimi omezenými schopnostmi a odvahou pustit se do věcí, kterým nerozumíme. Za škody vzniklé našim překladem neručíme. Proto máte níže uvedenu kompletní odpověď ministerstva.

Poštovani,

inspektor pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je zabranio obavljanje djelatnosti PŠRD Ramova i trgovačkom društvu Ramova d.o.o. kao bespravnim upraviteljima luke posebne namjene na području Krvavice, na način da je zapečatio njihove poslovne prostorije i lučke uređaje. Međutim, to ne znači da je zatvorio samu luku.

To znači da svi vlasnici plovila na vezu u toj luci, slobodno mogu pristupiti svojim plovilima i koristiti vez sukladno sklopljenim ugovorima o vezu, te slobodno mogu uplovljavati i isplovljavati iz luke.

Vlasnici plovila na suhom vezu u toj luci, mogu u vlastitoj režiji organizirati prijevoz svojih plovila do neke druge luke, u kojoj će koristiti usluge lučkih uređaja (dizalice) radi spuštanja plovila u more, a naknadu troška treba tražiti od pružatelja usluge veza.

U pogledu odgovornosti za eventualnu štetu, upućujemo vlasnike svih plovila na vezu u toj luci na odredbu članka 673.lj Pomorskog zakonika, kojom je propisano da pružatelj usluge veza u moru ili na pomorskom dobru mora imati valjanu pravnu osnovu za obavljanje djelatnosti pružanja usluge veza sukladno pozitivnim propisima o pomorskom dobru i morskim lukama te o pružanju usluga u nautičkom turizmu, u protivnom odgovara za štetu koja korisniku veza ili trećim osobama nastane u vezi s ugovorom o vezu, a korisnik veza osim prava na naknadu štete, ima pravo i na jednostrani raskid ugovora o vezu.

 

S poštovanjem,

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

tel.  +385-1-3784-594

fax. +385-1-3784-521

4930
Na horu