Search
× Search
Kdy práce na lodi vyžadují hlubší posouzení
Jan Koukal
/ Kategorie: Stavba a údržba

Kdy práce na lodi vyžadují hlubší posouzení

Někteří majitelé se rádi pouští do větších či menších přestaveb svých lodí. Aniž je to třeba napadne, s takovou přestavbou může dojít k natolik významným změnám v charakteristice plavidla, že loď přestane odpovídat původnímu návrhu, a v podstatě tak přichází o certifikaci, neboli prohlášení o evropské shodě (CE).

Označení CE (zkratka z francouzského conformité européenne - evropská shoda) dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na evropský trh a splňuje legislativní požadavky EU. Znamená to, že výrobce nechal takzvaným oznámeným subjektem ověřit, že výrobek splňuje specifické požadavky, především v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Nejčastějším typem technické specifikace, podle níž se výrobky posuzují, je evropská harmonizovaná norma.

K odchýlení od původní charakteristiky nejsnáze dojde změnou či úpravou motoru, takeláže či konstrukce trupu. Proto je po takových činnostech určitě namístě nechat nové „dílo“ zkontrolovat odborníkem. Z legislativního hlediska danou materii upravuje především evropská směrnice 2013/53/EU o malých rekreačních plavidlech, která stanovuje rámec pro schvalování.

Obvyklou situací, po níž se nabízí nové posouzení shody, je generální oprava rekreačního plavidla. Během ní může dojít k výměně motoru, přebudování interiéru přesunem přepážek, úpravám exteriéru apod. Tyto změny mohou mít dopad na pevnost lodi, její stabilitu, výtlak či polohu těžiště. To vše má vliv na bezpečnost plavby, a tedy i posádky.

Zmíněná směrnice stanoví, kdy musí výrobce, dovozce, prodejce nebo soukromý majitel své plavidlo znovu certifikovat nebo alespoň ohlásit jeho úpravu. Například v případě výměny stejného typu motoru se stejným či menším výkonem a stejným palivem z hlediska směrnice k žádné změně nedochází. Naopak změna z přívěsného motoru na vestavěný, z hřídele na saildrive či z dieselového na benzínový a naopak nové posouzení vyžaduje. Důvodem jsou jiné nároky na odvětrávání palivových výparů, dopad na emise atd.

Zásadnější konstrukční zásahy, jako je například dobudování flybridge u motorových jachet či přestavění takeláže a oplachtění u plachetnic, mohou vést k tomu, že loď přestane splňovat původní bezpečnostní profil. O podstatnosti úprav podle směrnice rozhoduje osoba, která loď upravuje. Pokud však na to nemá odpovídající kompetence, rozhoduje jiná osoba s patřičnou odborností.

Co je na výše uvedené informaci důležité pro kutily, kteří se pouští do přestaveb svých lodí? Změny, do kterých se pouští, mohou mít vliv nejen na jejich peněženku, ale také na bezpečnost plavby. Proto není od věci, když tyto zásahy posoudí někdo povolaný.

324
Na horu