Search
× Search
Jak špinavý je chov mořských ryb
Daniel Vodička
/ Kategorie: Zajímavosti

Jak špinavý je chov mořských ryb

Chov mořských ryb v síťových sádkách dnes potkáme u pobřeží většiny evropských států. Na trzích a na stolech restaurací jsou ryby z chovů v přesile. Jak čistý je takový chov? Jak moc znečišťují rybí sádky moře ve svém okolí?

Znečištění, které mohou způsobit rybí sádky, je v posledních letech patrné například na malém chorvatském ostrově Rava, který leží mezi Dugim otokem a Ižem. Jedny veliké sádky leží jen půl míle od ostrova, druhé jsou o míli dále. Mořská voda u Ravy ztratila svou průzračnost a z času na čas se na hladině objeví mastná pěna. Na mořském dně se vytrácí původní organizmy, ubývá posidone, mořských hub a kolonií gorgonií. Vše nasvědčuje tomu, že problém je vážný. Firma Cromaris, které sádky patří, však jakoukoli odpovědnost odmítá.

Podle profesora Petra Kružiće ohrožuje současné pojetí marikultury jak floru a faunu, tak i turistický ruch, který je na čistém moři postaven. Kružić dodává, že podle studií jedny sádky střední velikosti způsobují znečištění moře odpovídající kanalizaci desetitisícového města. Podle něj jde o špinavou činnost, která si zasluhuje mnohem více pozornosti, než se jí dostává. Množství sádek přitom rychle roste, protože prodej ryb je velmi rentabilní. Přitom celkově Kružić proti chovu ryb nic nemá. Jen je třeba lépe plánovat a místa k chovu ryb vybírat i s ohledem na ekologií a turistický ruch.

Je známo, že 25 – 30 % používaného krmení propadne mezi rybami a skončí na mořském dně. Tam dusí a ničí flóru a faunu. Výsledkem mohou být u dna i zóny bez kyslíku, ve kterých umírá všechen život.

Jen pro představu uvádíme množství ryb v sádkách. Udává se, že množství ryb by nemělo přesahovat 10 – 12 kg/m3 vody. Podíváme-li se na sádky jižně od Ravy, je tam dle Google Earth cca 50 klecí, každá o průměru 25 m. Pokud by jejich hloubka byla 20 m, znamenalo by to, že objem jedné klece je necelých 10 000 m2. V jedné kleci by tak mohlo být cca 100 tun ryb. Celkem tedy v těsné blízkosti ostrova na malém prostoru je cca 5 000 tun ryb. Kolik žrádla a exkrementů musí pojmout moře v okolí denně? Navíc i v těchto chovech se hovoří i o antibiotikách. Mají zabránit rozšíření nemocí mezi rybami, které jsou těsném kontaktu…

Vypadá to, že ani chov ryb ve stávajících podmínkách není k přírodě milosrdný. V volném moři je ryb málo, v sádkách mají kvalitu čuníka z vepřína. Otázka zní, co s tím? Možností jsou menší sádky, pečlivě vybíraná místa s ohledem na přírodu a menší hustota ryb v klecích.

To ale znamená vyšší ceny… A to se nebude líbit.

Vytisknout
1340

Odpovědní formulář

Vyplňte jméno a příjmení, případně tituly
Vyplňte prosím Váš email.

Tipněte vítěze Velikonoční regaty 2020
Potvrďte prosím souhlas se soutěžními podmínkami.
Souhlasím se soutěžními podmínkami

Pravidla soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022

Soutěž probíhá od okamžiku zveřejnění do 3. dubna 2022 do 23:59:59.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže Tipovačka na vítěze Velikonočky 2022 (dále jen „soutěž“) jsou Lodní noviny sro, se sídlem Pod Havlínem 748, Praha 5, 156 00, IČO: 05897289 (dále jako „pořadatel“).

Doba a místo platnosti soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže na webu www.lodninoviny.cz do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského letního času (dále jen čas trvání soutěže) na území České a Slovenské republiky.

Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit ten, kdo v čase trvání soutěže správně tipuje vítěze vyplněním formuláře na stránce soutěže. Osoba nesplňující podmínky účasti, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže, nebude do soutěže zařazená. Pokud by se ukázalo, že taková osoba se i přes výše uvedené stala výhercem v soutěži, například v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a tato nebude předaná. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Každý účastník soutěže může na soutěžní otázku odpovědět pouze jednou.

Pravidla soutěže

  1. Účastník soutěže musí splnit úkol – správně tipnout vítěze Velikonoční regaty 2022. Na otázky v zadání soutěže se odpovídá vyplněním formuláře na stránce soutěže a odesláním formuláře organizátorovi soutěže.
  2. V případě splnění kritéria (1) postupuje účastník soutěže do losování, ve kterém Lodní noviny náhodně vylosují výherce.

Do soutěže jsou zařazené jen platně vyplněné a odeslané formuláře.

Ceny do soutěže

Soutěž probíhá ode dne zveřejnění soutěže do 3. dubna 2022 do 23:59:59 středoevropského času na webové stránce www.lodninoviny.cz. Do soutěže se čtenáři zapojí vyplněním a odesláním formuláře se správnými odpověďmi. Správné odpovědi budou slosovány na vyhlášení Velikonoční regaty a tamtéž budou vyhlášeni.  

Ceny do soutěže věnuje společnost Helly Hansen.  Vítěz získá tři batohy Duffel Bag ve velikostech 30, 50 a 70 litrů

Lodní noviny jsou oprávněny zveřejnit jméno a příjmení výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

Závěrečná ustanovení

Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Lodním novinám dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 24.3.2022.

Tygr_right small_2018
Na horu